Инициатива "Заедно за Поломието"

 

На 18.01.2024г. в Дирекцията на Природен парк "Русенски Лом" се учреди Оперативен щаб на Инициативата "Заедно за Поломието".

Щабът е формиран от представители на: ДПП "Русенски Лом",Русенски Университет "Ангел Кънчев",СТПД "Академик"-Русе,СНЦ "Развитие на социалния капитал"- гр.Две могили и др.

Инициативата има за цел създаване на по-добри условия за здравословен начин на живот и принос за икономиката на региона чрез превръщане на туристическите пътеки в Природен парк "Русенски Лом" и районите в съседство в достъпни,привлекателни и добре поддържани места за  излети,еко туризъм,отдих и спорт.Инициативата е и в съответствие на програмите заложени в Плана за управление на парка за развитие на устойчив туризъм в и около него.