Харта на клиента

И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ДПП РУСЕНСКИ ЛОМ

ДПП „Русенски Лом“ е специализирана териториална администрация за осъществяване на контрол по прилагането на Закона за горите по отношение на всички дейности в горски територии. Дейността на дирекцията се осъществява на основата на принципите: законност; откритост и достъпност; отговорност и отчетност; ефективност; координация; обективност и безпристрастност. Следвайки тези принципи сме разработили настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Периодично Хартата на клиента и стандартите за административно обслужване ще се актуализират, за да бъдат в съответствие с настъпилите промени в нашите дейности и за да отговаря на променящите се потребности на потребителите ни.

 

Преди да изготвим Хартата, събрахме информация относно начина как да предоставяме услугите ни. Вие ни казахте, че искате:

 • Да бъдете обслужвани бързо и ефикасно;

 • Всеки да получава лесен достъп до информация;

 • Служителите да са добре осведомени и отзивчиви;

 • Приятна атмосфера в работните помещения.

 

Основните цели, които си поставяме са:

 

 1. Да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

- като ни посетите на място всеки работен ден от 8.30 до 17.00ч. Обедната почивка на служителите е от 12.30 до 13.00 часа. Наш служител ще Ви предостави ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за всички предоставяни административни услуги.

- като ни пишете на адреса на гр. Русе, бул „Ген Скобелев 7“ пк 7000

- можете да използвате и телефоните на дирекцията 0887244419

- като изпратите Вашето писмо на e-mail: dpprusenskilom@gmail.com, dpprusenski_lom@iag.bg

- като изпратите документ, подписан с универсален електронен подпис на e-mail: dpprusenskilom@gmail.com, dpprusenski_lom@iag.bg

 

Вие може да получите документа от заявената административна услуга на място, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

Улеснили сме достъпа на клиенти в неравностойно положение като сме изградили рампа и сме осигурили места за паркиране пред нея.

 

 1. Да постигнем високо качество на предоставяните услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват.

За да постигнем тези цели изпълняваме общите стандарти за административно обслужване:

 • Вежливо, любезно и отзивчиво отношение към клиентите;

 • Равнопоставеност на всички потребители чрез предоставяне на еднакъв достъп до услугите, независимо от социалното положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност и религиозни убеждения;

 • Конфиденциалност към информацията, предоставяна ни от Вас;

 • Прозрачност на административното обслужване;

 • Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация;

 • Коректност, относно спазването на сроковете за извършване на всяка административна услуга.

Приели сме и собствени стандарти за административно обслужване:

 • Постигане на професионализъм в работата;

 • Противодействие на корупционни прояви и други неправомерни действия;

 • Избягване на конфликтни ситуации, а при възникването им запазване на спокойствие и прилагане на умения за разрешаване на проблема;

 • Спазване на законовите разпоредби;

 • Измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги и предприемане на действия за повишаване качеството на услугите.

 • Предоставяне на услугите на едно гише;

 • Осигуряване на възможност в образците на заявления да се посочи начина за получаване на акта;

 • Стандартизиране на услугите на специализираната администрация

 

 

 1. Да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.

Ние очакваме от Вас да изразявате свободно вашите мнения, предложения и комента­ри, което ще окаже влияние в посока подобряване на обслужването като:

- изпратите Вашето писмо на адрес , гр. Русе, бул „Ген Скобелев 7“ пк 7000 до Директора на ДПП „Русенски Лом“

- дойдете лично в сградата на ДПП „Русенски Лом“

- изпратите Вашето писмо на e-mail: dpprusenskilom@gmail.com, dpprusenski_lom@iag.bg

 

 

Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна. Можете да го направите като изпратите Ваш сигнал на адреса на дирекцията или дойдете лично в деловодството на. ДПП „Русенски Лом“ Независимо от начина на подаване на сигнала същият ще бъде входиран в деловодната система с вх.№. Ние ще направим проверка и ще Ви отговорим писмено до 30 работни дни от получаването й. Ако не можем да отговорим в посочения срок, ще Ви уведомим защо. Ще Ви съобщим, ако е необходимо да направите нещо допълнително и кога да очаквате пълен отговор от нас. ДПП „Русенски Лом“си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали и жалби, които съдържат нецензурни и обидни изрази. Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали.

 

За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари, сигнали и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги. Искаме да предоставим възможно най-доброто обслужване на всеки, който се нуждае от помощта ни. Освен това, приветстваме мненията ви за това как да направим по-нататъшни подобрения.

 

 1. Да постигнем ефективен резултат и качество на административното обслужване при минимален разход на финансови средства и човешки ресурси.

На гражданите и юридическите лица се предоставя информация за таксите на административните услуги и начините за тяхното плащане.

Ние работим в услуга на обществото. В условията на бързоразвиваща се администрация дирекцията реагира адекватно с минимизиране на рисковете. Служителите изпълняват добросъвестно служебните си задължения, с цел постигане на висококачествено административно обслужване.

 

За постигането на тези цели нашите отговорности към Вас са:

 

 • да се държим професионално и да се отнасяме с уважение към всеки от Вас;

 • да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;

 • да Ви предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслуж­ване;

 • да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване;

 • да следим помещенията ни да са максимално безопасни за клиентите и служителите ни.

 

В замяна очакваме от Вас:

 

 • да се отнасяте към нас с уважение;

 • да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;

 • да идвате навреме за уговорените срещи;

 • да ни давате повече информация, ако ви помолим за това;

 • да ни уведомявате за промени в обстоятелствата при вас или при друг човек, за когото подавате молба;

 • да ни давате пълна и точна информация навреме;

 • да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

 

Във взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на административни услуги ние се ръководим от следните нормативни актове:

 

 • Административно процесуален кодекс

 • Закона за горите

 • Закона за лова и опазване на дивеча

 • Закон за административните нарушения и наказания

 • Закон за администрацията

 • Закон за достъп до обществена информация

 • Закон за държавния служител

 • Закон за защита на личните данни

 • Закон за защита на класифицирана информация

 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния

контрол върху стопанската дейност

 • Устройствен правилник на Регионалните дирекции по горите

 

От своя страна ние се ангажираме да съблюдаваме Вашите права, посочени в цитираните документи.

 

Настоящата Харта на клиента и стандарти на административно обслужване и Вътршни правила за административно обслужване в ДПП „Русенски Лом“ са утвърдени със заповед № 10 / 01.06.2022г. на Директора на ДПП „Русенски Лом“и влиза в сила от

01.06.2022г