За Русенски Лом

Култура

Туризъм

Природа

История

Местоположение

Природният парк попада в област на Дунавската равнина, Лудогорско-Добруджанска подобласт, Поповско-Разградски район на Севернобългарска (Понто-Каспийска) провинция от геоморфоложкото райониране на България по География на България-физическа и социално-икономическа,София,1997г.,АИ проф.М. Дринов

Природа

Долината на р. Русенски Лом е изолиран оазис със своеобразна смесица от видове с раз­личен зоо-и фитогеографски произход –средноевропейски, степен и субсредиземноморски. За това благоприятстват разнообразният релеф, специ­фи­чният микроклимат и наличието на скални образувания и влажни зони.

Прочети още
Флората на България
23%
Горски фонд на парка
82%
Пернати видове гнездящи в България
58%
Бозайници обитаващи България
72%

Животински видове

0

влечуги

0

прилепи

0

риби

0

земноводни

0

бозайници

0

защитени

Карта на парк Русенски Лом

Разгледайте картата на Природен парк Русенски Лом

Природен Парк “Русенски Лом” удовлетворява рекреационните потребности на хората и дава възможност за научно изследователски дейности.

Интересни факти

В източната част на Дунавската хълмиста равнина на около 20 км. южно от гр. Русе се намира един уникален и живописен кът на родната природа - Природен Парк 'Русенски Лом'. Паркът носи името на река Русенски Лом - последният десен приток на Дунав. Със заповед номер 567 от 26 Февруари 1970 г. ДВ 30/14.04.1970 се обявява за народен парк площ от 22267 дка, намираща се по поречията на реките Мали, Черни и бели Лом, с обща дължина от 42 км. В тази заповед се описват границите и режима на стопанисване на защитената територия, както и се поставят редица условия за дейностите извършвани на територията на парка.

Природозащитен комплекс „Ломовете“ се състои от два компонента:  Посетителски център, в който посетителите се запознават с историята на защитената територия, биологичното и ландшафтно разнообразие и богатство и културни-историческо наследство и Центъра за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието. Комплексът разполага с  две големи  и две малки зали за семинари и обучения, библиотека и лаборатория. В него има възможност за настаняване на до 40 човека при отлични условия, които да използват базата като място по определеното ѝ предназначение.

За ползването на Комплекса са утвърдени цени, информация за които може да получите на тел. 082872397.

 

Вътрешни правила за административно обслужване

Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията и в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване.

Работното време на Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" е всеки делничен ден от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.