Мониторинг на малкия креслив орел в ДПП"Русенски Лом"

През изминалата седмица 18.04.- 21.04.2023г, на територията на ПП"Русеснски Лом" и ЗЗ"Ломмовете" беше проведен мониторинг на вида Малък креслив орел(Clanga pomarina).Експерти от Дирекцията на парка и Българско Дружество за Защита на птиците провериха 7 територии за които има данни,че гнездят тези величествени птици.Установи се,че в някой от териториите птиците са изградили нови гнезда,а в други единият партньор от двойката все още не се е завърнал от Африка

Малкият креслив орел е мигриращ вид,прекарва зимата в Африка,южно от Екватора. Орлите гнездят в широколистни гори на високи стари дървета.Храни се с дребни гризачи като полевки,лалугери,дребни земноводни и влечуги.През размножителния период женската снася 2 до 3 яйца,които се мътят от двете птици в продължение на 33-43дни.В повечето случаи орлите успяват да отгледат само едно малко за година.

През 2021г. поставихме сателитен предавател на една млада птица от гнездо в ПП"Русенски Лом".Тези малки устройства ни позволяват да следим движението на птицата и да получим важни данни за миграционният им път,важни места за почивка или за хранене по време на миграцията.Към днешна дата,птицата се завръща от Африка и в момента се намира в Турция.

 

Дейностите се извършват по проект:"Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България – LIFE18/NAT/BG/001050 на Българско Дружество за Защита на Птиците.