Център за работа с деца на улицата

На 11. 04.2023г. служители от ДПП „Русенски Лом“ гл. експерт „ Биоразнообразие“
Георги Георгиев и гл. специалист „ Връзки с обществеността“ доц., д-р Наталия Стоянова
посетиха Център за работа с деца на улицата гр Русе, където гл. експерт Георги Георгиев
изнесе открит урок придружен с презентазия на тема „ Природен парк Русенски Лом част
от Защитените територии в България“ . Децата се интересуваха от флората и фауната на
Природния парк и задаваха въпроси свързани с цветята, повечето от които са защитени и
защо не трябва да се берат.
Голям интерес предизвикаха в децата обясненията за птиците обитаващи парка
сред които египетския лешояд, черния щъркел и други. Учениците бяха запознати със
заплахата от човешкото поведение и силния шум върху гнездовия период на птиците.