Обнародван е плана за управление на ПП "Русенски Лом "

Днес в „Държавен вестник“ беше обнародван плана за управление на Природен парк „Русенски Лом“. Той беше приет с Решение №760 на Министерски съвет миналата седмица. 

Основната цел на плана е да се осигури устойчиво опазване и управление на биологичното и ландшафтно разнообразие на парка през следващите 10 години. „Русенски Лом“ е обявен за защитена територия през 1970 г. с обща площ от 3 408 хектара, за да се запази уникалната природа, дължаща се на релефното разнообразие на Дунавската равнина. Съчетанието между скали, гори, реки, пещери и ливади е причина за изключително богатото биоразнообразие. Флората на парк „Русенски Лом” наброява 902 вида. Фауната е представена от 10 вида земноводни (от които 5 защитени), 19 вида влечуги, 22 вида риби, раци, охлюви и речни миди, 66 вида бозайници. Едно от най-големите богатства са птиците – 190 вида, от които в парка гнездят 110 вида. 

В плана за управление са заложени дейности, свързани с реализиране на програми за регионално развитие, устойчиво селско стопанство, прилагане на горскостопанските практики, намаляване на замърсяването, опазване на културното наследство, както и развитие на туризма и отдиха. 

В изпълнение на множество международни, национални и местни ангажименти към Европейския съюз, са разработени предложения за достъп до допълващо финансиране от ЕС за местата, които като Специално защитени зони, са част от мрежата НАТУРА 2000.

Разработването на план за управление (актуализиран) на Природен парк „Русенски Лом“ е по проект „Зелено управление за защита на Природен Парк Русенски Лом и Природен Парк Комана“, финансиран по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020“.