Безгръбначни, земноводни и влечуги

Специални проучвания на безгръбначните в района на Природен парк „Русенски Лом” не са извършвани.

Между безгръбначните животни интерес представляват карпатския скорпион и сколопендрата. Сред насекомите могат да се открият малка богомолка, няколко вида реки и защитени бръмбари, като еленов рогач, бръмбар носорог, дъбов сечко. От пеперудите - лястовича опашка, мъртвешка глава, полумесец, малък черен аполон и др.

Районът на Ломовете е обявен за важно място за пеперудите в България.

В реката могат да се срещнат 22 вида риби, а освен това раци, охлюви и миди. Още 10 вида земноводни (от които 5 защитени) и 19 вида влечуги населяват Долината. Особена зоогеграфска стойност имат ноното гущерче, което е и единствен представител на геконите у нас, и коравецът, известен още и като безкрак гущер. Срещат се два вида сухозени костенурки, стрелец (синурник), петнист смок и смок-мишкар, пепелянка, медянка.

 

Сухоземна костенурка (Testudo graeca ibera)

Хранят се с тревисти растения (особено зелени листа), понякога с окапали плодове (черници, джанки, дренки и др.), понякога с растителната храна попадат червеи, мекотели и други дребни безгръбначни. Наблюдавани са да ядат изпражнения на други животни. В редки случаи е установено да ядат мърша от копитни, риба и др. Полът при костенурките силно зависи от температурните условия за инкубация на яйцата. И двата вида достигат полова зрялост на около 5-8 години за мъжките и на 11-14 години за женските екземпляри. Копулацията между мъжките и женските става през пролетта (март-април) или през късното лято (юли), дори през август и септември след характерни брачни игри. йцето е по-закръглено (34 mm х 29 mm). Малките се излюпват след 100-120 дни и са с размери ок. 33 mm и тегло 10-13 грама. След това малките нарастват с около 2-3 mm месечно (наблюдават се и паузи), като с понижаването на температурите през есента нарастването намалява до пълно спиране. Яйчният зъб на върха на муцуната изчезва приблизително към края на четвъртия месец. Темпът на растеж на младите екземпляри зависи от слънчевото греене, температурата и валежното количество, от растителността, като при отглеждане в изкуствени условия нарастването е значително по-ускорено.