Новосформирана колония на къдроглавия пеликан в ЗМ „Калимок-Бръшлен“ със съдействието на ПП "Русенски Лом"

В началото на месец декември 2020г. в специално защитена зона (СЗЗ) „Калимок-Бръшлен“ беше изградена наколна дървена платформа с цел привличане към загнездване на къдроглавия пеликан. Съвместен екип от експерти на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Дирекция на Природен парк „Персина“, Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ и „Калимок-Бръшлен“ ЕООД изгради наколна дървена конструкция с размери 4 х 8 м., височина 3 м. и обща площ 32 кв.м.

За да бъде достатъчно атрактивна за пеликаните, екипът я покри с тръстикови снопи, като освен това постави и три макета на вида в реални размери, идеята на които е да събудят интереса в пеликаните и те максимално скоро да приемат платформата за свой дом.

Успешен беше сезонът за новосформираната през тази година гнездова колония на къдроглави пеликани в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“, край гр. Тутракан. През април 2021 г. 3 двойки оформиха своите гнезда върху платформата и успяха да отгледат 4 малки пеликанчета, които отлетяха в края на месец юли. Това е третото гнездово находище на вида в България, заедно с тези в езерото Сребърна и остров Персин.

Новосформираната колония на къдроглавия пеликан в ЗМ „Калимок-Бръшлен“  е поредна успешна стъпка в опазването на този величествен вид.