ОБЯВА ЗА КОНКУРС : ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в Дирекция на Природен парк Русенски Лом

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция на Природен парк „Русенски Лом” на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 13 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители И Писмо № ИАГ-22479 от 19.09.2022г на ИАГ - София и Заповед № 2 / 20.02.2022 г. на инж. Иван Гройчев – директор на Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

в Дирекция на Природен парк „ Русенски Лом”.

 

  • Кратко описание на длъжността:

Главният счетоводител ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на парка. Осъществява вътрешен финансов контрол. Съставя и подписва месечни, тримесечни и годишни финансови счетоводни отчети, съгл Наредбите и Инструкциите на ИАГ.

Осигурява достоверно отразяване на резултатите от всички дейности, икономически обосновки, капиталови разходи и други разходи свързани с дейността на ДПП Русенски Лом; следи за своевременно начисляване на социалните и здравни осигуровки, начисленията за други фондове.

Съставя справки по изразходеното гориво на автомобилите въз основа на утвърдените разходни норми. Подпомага ръководството на парка при осъществяване на неговите правомощия във финансово- счетоводната и икономическата дейност.

Организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред. Проверява, обобщава и заверява с подпис данните и информацията на ДПП Русенски Лом за финансово-счетоводната дейност.

Участва в изпълнението на дейности свързани с реализирането на проекти финансирани от Структурни фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, други международни донори и източници на външно финансиране.

Предоставя административно обслужване по телефона и комуникация с потребителите на услуги, запитвания, справки, даване на информация и др. по телефон съгл. чл. 8а ал 4 от Наредбата за административното обслужване и чл. 8 ал. 3 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация и прието Решение № 299 от 10 май 2022г. на МС за приемане на наръчник за организацията на административното обслужване по телефона.

Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.Не предоставя информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане от работодателя.

Изпълнява други задължения, възложени със заповед от ДИРЕКТОРА на ДПП Русенски Лом, свързани с работата му.

 

  • Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образование – висше, Професионално направление - Икономика, Образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „Счетоводство и контрол “, Професинална квалификация „ Икономист-счетоводител“

2. Допълнителни изисквания към кандидатите:

- компютърни умения за работа с MS Word, MS Excel, Internet ;

- счетоводен програмен продукт БП Web- Конто -66;

- Програмен продукт ТРЗ –ОМEGA TIM- изготвя разчетно-платежна ведомост за заплатите на персонала съгл. длъжностна характеристика;

- опит за работа с АИС М2009.

3. Познания и опит в областта на организацията на документооборота в държавната администрация

4. Професионален опит – най-малко 5 /пет / години фактически стаж по специалността;

5. Ранг – ЧЕТВЪРТИ МЛАДШИ

 

  • Минимална основна месечна заплата, определена за длъжността – 780

( седемстотин и осемдесет лв), определена на база Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгл. чл 9 ал 1 от Вътрешните правила за заплатите на работещите по служебни и по трудови правоотношения в ДПП Русенски Лом.

  • Начинът за провеждане на конкурса:

1. решаване на тест от 30 въпроса, като до интервю се допускат участници отговорили вярно на най-малко 25 въпроса

2. интервю с допуснатите участници

  • Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

2. Декларация по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3. Автобиография европейски формат- CV /подписана на всяка страница/

4. Заявителят представя документ за самоличност, който му се връща веднага и заверено копие от пълномощното ако е пълномощник.

5. Копие от диплома за завършено висше образование, съответстващо на т. ІІ.1.

6. Документ удостоверяващ стаж по специалността, съгласно изискванията на т. ІІ.4.

7. Копие от трудова, служебна или осигурителна книжка.

8. Други документи – референции, придобити квалификации, езици, публикации и др.

Забележка: Копията на документите се заверяват от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 23.02.2023г до 02.03.2023г. вкл. от 8,30 часа до 17 часа в офиса на Дирекция на Природен парк, „ Русенски Лом“ бул. „Ген. Скобелев “ № 7.

  • Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени в “Деловодство” на Дирекция на Природен парк „ Русенски Лом“ бул. „Ген. Скобелев “ № 7 в 10 /десет/ дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на ДПП „ Русенски Лом“. Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) всеки работен ден от 23.02.2023г до 06.03.2023г. вкл. от 8,30 часа до 17 часа в офиса на Дирекция на Природен парк, „ Русенски Лом“ бул. „Ген. Скобелев “ № 7. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик на който са написани името на кандидата, е-мейл, адрес и телефон за кореспонденция и длъжността за която се кандидатства.

  • Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на Дирекция на Природен парк, „ Русенски Лом“ бул. „Ген. Скобелев “ № 7

  • Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

  • Дирекция на Природен парк „ Русенски Лом“ не изплаща пътни разходи от местоживеене до месторабота.

Дата на публикуване: 23.02.2023 г.
Дата на публикуване: 23.02.2023 г.
Дата на публикуване: 23.02.2023 г.
Дата на публикуване: 23.02.2023 г.