Обява за конкурс : ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - Биоразнообразие, научна и консервационна дейност в Дирекция на Природен парк Русенски Лом

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция на Природен парк „Русенски Лом” на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 13 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 30 / 07.09.2022 г. на инж. Иван Гройчев – директор на Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС


ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ„Биоразнообразие, научна и консервационна дейност в Дирекция на Природен парк „ Русенски Лом”.

 

 • Кратко описание на длъжността:

Прилагане на Плана за управление на парка, функционално зониране, опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие, визия за научната и консервационна дейност на територията на парка, устойчиво управление на земи, гори и води, участие в международни дейности и проекти за опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие.

 • Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „Екология”, с професионална квалификация „Еколог“,

Професионален опит – 5 /пет / години стаж по специалността;

Ранг – ТРЕТИ МЛАДШИ

 • Минимална основна месечна заплата, определена за длъжността – 1280 ( хиляда двеста и осемдесет лв).

 • Начинът за провеждане на конкурса:

1. решаване на тест от 30 въпроса, като до интервю се допускат участници отговорили вярно на най-малко 24 въпроса

2. интервю с допуснатите участници

 • Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 3. Копие от документ за самоличност.

 4. Копие от диплома за завършено висше образование, съответстващо на изискванията.

 5. Документ удостоверяващ стаж по специалността, съгласно изискванията.

 6. Копие от трудова, служебна или осигурителна книжка.

 7. Други документи – референции, придобити квалификации, езици, публикации и др.

Забележка: Копията на документите се заверяват от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 8,30 часа до 17 часа в офиса на Дирекция на Природен парк, „ Русенски Лом“ бул. „Ген. Скобелев “ № 7.

Документите за участие в конкурса се подават в 10 (десет) дневен срок до 17 часа от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на ДПП „ Русенски Лом“ лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в офиса на ДПП „ Русенски Лом“ гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев “ № 7. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик на който са написани името на кандидата, е-мейл, адрес и телефон за кореспонденция и длъжността за която се кандидатства.

 • Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени в “Деловодство” на Дирекция на Природен парк „ Русенски Лом“ бул. „Ген. Скобелев “ № 7 в 10 /десет/ дневен срок , всеки работен ден от 8,30 часа до 17 часа от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

 • Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на Дирекция на Природен парк, „ Русенски Лом“ бул. „Ген. Скобелев “ № 7

 • Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 • Дирекция на Природен парк „ Русенски Лом“ не изплаща пътни разходи от местоживеене до месторабота.

Дата на публикуване: 12.09.2022 г.
Дата на публикуване: 12.09.2022 г.
Дата на публикуване: 12.09.2022 г.
Дата на публикуване: 12.09.2022 г.