Червен маршрут

Част от описаните в Плана за управление на Природен парк „Русенски Лом“ - маршрути логически са част от маршрути, които излизат извън него и за който амбициите на ДПП Русенски Лом и туристическите организации от района е да започнат от гр. Русе. При обсъждане на заинтересованите страни, в които участва и ДПП Русенски Лом, беше взето решение, маркировка по определените дълги маршрути да бъде с един цвят, дори и когато се прави на етапи.

СТПД Академик – Русе, подпомогнато от спонсори, доброволци и ДПП Русенски Лом маркира в границите на Природния парк съставна част на големия маршрут от гр. Русе до пещерата Орлова Чука, между Археологически резерват „Ивановски скални църкви“ и Археологически резерват „Средновековен град Червен“.

Маркираният със червени линии и поставени насочващи стрелки маршрут в границите на ПП Русенски Лом е с дължина около 20 км. Преминавайки по каньона на реките Русенски и Черни Лом, туристите могат да се запознаят с богатото историческо наследство защитено в двата археологически резервата, но и разпръснато по скалните масиви, като Манастир „Грамовец“, Малък и Голям Рай манастири, шарапан, скални ниши, които са били обитавани от монаси. Преминава се край множество защитени растителни видове като Сибирска телчарка, Гола копривка, Съсънка и много други, край гнездата на защитени видове птици – белоопашат мишелов, малък креслив орел, осояд, синявица, керкенез, дори може да видите египетски лешояд. Дори природните местообитания през които и по край които се преминава са защитени и предмет на опазване, защото това са: 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion; 40A0 *Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества; 6110 *Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi; 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи); 6240 *Субпанонски степни тревни съобщества; 6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества;  6510 Низинни сенокосни ливади; 7220 *Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion); 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове; 8310 Неблагоустроени пещери. Преминава се край 2 заслона и в близост до място за наблюдение на птиците. И не на последно място трябва да се отбележи, че почти в средата на маршрута се намира с. Кошов, където има възможност и за настаняване и за пазаруване на неща от първа необходимост.